Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Ιπποκράτους 175A

Διώροφη κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014