Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Ιπποκράτους
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης επί της Ιπποκράτους
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
Κατοικία
Ιπποκράτους 89

Τριώροφο κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014