Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική κύριας εισόδου
Κατοικία
Αλκιβιάδου 20

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014