Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία
Αλκιβιάδου 30

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014