Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Αραχώβης 25

Διώροφο κτήριο νεοκλασικού ρυθμού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014