Ξενοδοχείο
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική δευτερεύουσας εισόδου
  • Λεπτομέρεια υπόστεγου
Ξενοδοχείο
Πανεπιστημίου 54

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1915
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Παναγιώτης Ζίζηλας
Τετραώροφο ξενοδοχείο "Παλλάδιον". Το κτήριο οικοδομήθηκε το 1915 σε σχέδια του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Ζίζιλα. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014