Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κτιρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια δευτερεύουσας όψης
  • Λεπτομέρεια δευτερεύουσας όψης
  • Λεπτομέρεια δευτερεύουσας όψης
  • Γενική εξώστη
Κατοικία με κατάστημα
Ιπποκράτους 47

Τριώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014