Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Γενική κύριας εισόδου
Κατοικία με κατάστημα
Ιπποκράτους 45

Διώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014