Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική βοηθητικής εισόδου (πεζόδρομος)
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εισόδου υπογείου
Κατοικία
Γενναδίου 5

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014