Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια διακόσμησης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
Πολυκατοικία
Νικηταρά 14

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1925
Πενταώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014