Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια επιγραφής
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Λυσικράτους 17-17Α

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1881
Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο χρονολογείται το 1881 κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014