Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώθυρας υπογείου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Γκούρα 8

Διώροφη νεοκλασική κατοικία με υπόγειο. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014