Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια ανοίγματος
  • Γενική εξώθυρας υπογείου
  • Λεπτομέρεια επιγραφής
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική ανοίγματος
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια δώματος
Κατοικία
Γκούρα 6

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1923
Τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Το κτήριο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Θεοδωρίδη και χρονολογείται το 1923. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014