Κατοικία με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
Κατοικία με καταστήματα
Αφροδίτης 2

Διώροφο κτήριο με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014