Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια αυλόθυρας
Κατοικία
Επιμενίδου 7

Διώροφο κτήριο με αυλή, με νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014