Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Θεμιστοκλέους 79

Τετραώροφο κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014