Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Επιγραφή
Κατοικία
Θεμιστοκλέους 67

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο. Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ "Παρέμβαση"
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014