Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική παραθύρου
  • Λεπτομέρεια γείσου
  • πριν την ανάπλαση
  • μετά την ανάπλαση
  • το Θέατρο Εξαρχείων σήμερα
  • Σχέδια μελέτης ανάπλασης
Κατοικία
Θεμιστοκλέους 69

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο. Θέατρο Εξαρχείων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014