Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική βοηθητικής εισόδου
  • Γενική ισογείου
Κατοικία
Τοσίτσα 28

Τετραώροφο κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014