Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική 3ου ορόφου
Κατοικία
Οικονόμου 16

Τετραώροφο κτίριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014