Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Πατησίων 41

Τριώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014