Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Σμύρνης 36

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014