Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική παραθύρου
  • Γενική Α΄ ορόφου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Μιχαήλ Βόδα 32

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1910
Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014