Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Μιχαήλ Βόδα 30

Τριώροφο κτήριο με ημιυπόγειο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014