Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Έρκερ
Κατοικία
Μιχαήλ Βόδα 15

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014