Κατοικία
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Φεγγίτης
Κατοικία
Αλκαμένους 8

Τριώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014