Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πρόσοψης και πλάγιας όψης
  • Γενική εξώστη
Κατοικία
Πατησίων 45

Τριώροφο κτήριο νεοκλασικής μορφολογίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014