Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Πολυτεχνείου 3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1924
Τετραώροφο κτήριο εκλεκτικιστικής μορφολογίας του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014