Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κατοικία
Θρασύλλου 2

Ισόγεια νεοκλασική κατοικία με υπόγειο και αυλή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014