Κατοικία
 • Γενική κτηρίου (2015)
 • Γενική κύριας όψης
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Γενική κύριας εισόδου
 • Γενική παραθύρου
 • Γενική εξώθυρας
 • Γενική εξώστη
 • Γενική εξώθυρας
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Γενική αυλόθυρας
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Γενική εσωτερικής αυλής
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης
Κατοικία
Δράκου 7

Τριώροφο κτήριο νεοκλασικού ρυθμού. Έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014