Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Γενική εισόδου
Πολυκατοικία
Πατριάρχου Ιωακείμ 12

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Πενταώροφο κτήριο μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014