Κτήριο διαμερισμάτων
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Κτήριο διαμερισμάτων
Σκουφά 6

Εξαώροφο κτήριο διαμερισμάτων του μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014