Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Γενική παραθύρου υπογείου
Κατοικία
Ροβέρτου Γκάλλι 7

Διώροφη κατοικία με αυλή, χαρακτηριστικό δείγμα του ύστερου νεοκλασικισμού με στοιχεία εκλεκτικισμού των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο και οι όψεις ως μνημεία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014