Κατοικία
 • Γενική κτηρίου (2014)
 • Γενική πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
 • Γενική παραθύρου
 • Γενική παραθύρου υπογείου
 • Γενική κύριας εισόδου
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης
 • Γενική εξώστη
 • Γενική εξώστη
 • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Μητσαίων 9

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1920
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Φίλιππος Οικονόμου
Διώροφο κτήριο με υπόγειο, όψιμου νεοκλασικισμού κι εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Η κατασκευή του κτηρίου ολοκληρώθηκε τη δεκαετία 1920, σύμφωνα με σχέδια του αρχιτέκτονα Φίλιππου Οικονόμου. Σήμερα, το κτήριο στεγάζει το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014