Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώστη
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Θήρας 93-93A

Διώροφη διπλοκατοικία, εκλεκτικιστικής μορφολογίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014