Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική εισόδου
  • Γενική εξώθυρας υπογείου
Κατοικία
Θήρας 97

Διώροφο κτήριο διαμερισμάτων με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014