Πολυκατοικία Μαυρομμάτη
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Πολυκατοικία Μαυρομμάτη
Υψηλάντου 33

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1933
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Κωνσταντίνος Κυριακίδης
Πενταώροφο κτήριο του μοντέρνου κινήματος, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη. Οικοδομήθηκε το 1933 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Κυριακίδη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014