Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κτηρίου
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
Πολυκατοικία
Λουκιανού 32

Επταώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, του μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014