Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική αυλόθυρας
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική παραθύρου
Κατοικία
Φυλής 80

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014