Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική αυλόθυρας
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Γενική παραθύρου
  • Λεπτομέρεια παραθύρου
Κατοικία
Φιλιππίδου 9

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014