Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια στέγης
Κατοικία
Φυλής 84

Τριώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014