Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Φυλής 86

Διώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014