Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική όψης επί της οδού Αριστοτέλους
  • Γενική όψης επί της οδού Αριστοτέλους
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Γενική εξώστη και παραθύρου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Αριστοτέλους 105

Διώροφη κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014