Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
Φιλιππίδου 29

Διώροφη κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014