Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Κατοικία
3ης Σεπτεμβρίου 93

Διώροφο κτήριο, έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014