Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική εξώστη
  • Λεπτομέρεια εξώστη
  • Λεπτομέρεια όψης
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Φυλής 71

Διώροφη κατοικία. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014