Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική έκκεντρης εισόδου
  • Λεπτομέρεια όψης
Κατοικία
Καλλισπέρη Νικολάου 14

Τριώροφη κατοικία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014