Κλινική
  • Γενική κτιρίου
  • Γενική κτιρίου
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κύριας εισόδου
  • Γενική πλάγιας εισόδου
  • Λεπτομέρεια κεντρικής εισόδου
Κλινική
Γ' Σεπτεμβρίου 42

Πενταώροφο κτήριο, με πλούσιο διάκοσμο και δύο ανεξάρτητες εισόδους
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014