Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Δημοκρίτου 24

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Πενταώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014