Κατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώθυρας
Κατοικία
Δημοκρίτου 19

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Τριώροφο κτήριο με υπόγειο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014